30 tháng 12, 2007

BÁC KHÔNG LẠM DỤNG TỪ NGỮ

Trịnh Mạnh

Một lần đọc báo, thấy câu: "Chúng ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác". Bác Hồ đã gọi tác giả đến và nói:"Không bao giờ giành hết được thắng lơi. Nên sửa lại câu văn là: "Chúng ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác".

Một lần khác, có một cán bộ dùng từ "thiệt là một thắng lợi long trời lở đất". Bác đã phê bình bằng một câu hỏi hóm hỉnh:"Thế sau thắng lợi, Bác và chú sẽ ở đâu ?".

(Theo lời kể của anh Việt Phương, chuyên viên cao cấp ở Phủ Thủ tướng)

Không có nhận xét nào: